ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban „Tájékoztató”) biztosítja, hogy Kovácsné Veszeli Beáta egyéni vállalkozó (továbbiakban úgy is, mint „Adatkezelő”), az általa kezelt adatokat az adatvédelem elveinek és az adatbiztonság követelményeinek megfelelően kezeli. A jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát megakadályozza. Adatkezelő a kezelt adatok védelme érdekében a szükséges technikai és egyéb intézkedéseket megteszi. Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát, és vállalja, hogy adatkezelése mindenben megfelel a hatályos jogszabályoknak.

 

A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére is, az Adatkezelő munkavállalóira és szerződött partnereire is.

Jelen tájékoztató a www.angolnyelvsikeresen.hu, a https://www.facebook.com/kovacsbeata    és a https://www.instagram.com/kovacs_beata_angolulsikeresen/  weboldalakon a látogatók, továbbá az Adatkezelő által szervezett foglalkozásokon résztvevők által önkéntes hozzájárulással megadott adatok kezelésére vonatkozik.

Adatkezelő fenntartja a jogot a Tájékoztató módosítására.

 

1.      Adatkezelő adatai:

 

Név: Kovácsné Veszeli Beáta kisadózó egyéni vállalkozó
Székhely: 1165 Budapest Gyűszűvirág u.13.
E-mail:
icoachu3@gmail.com vagy info@angolnyelvsikeresen.hu

Weboldalak: www.angolnyelvsikeresen.hu , https://www.facebook.com/kovacsbeata, https://www.instagram.com/kovacs_beata_angolulsikeresen/
Adószám: 53004084-1-42
Engedélyszám: 50297124
Vállalkozói tevékenység kezdete: 2016.02.05

Felnőttképzési adatszolgáltatás nyilvántartásba vételi szám: B/2021/001824

Adatkezelési nyilvántartási száma: Az Infotv. 65. § (3) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nem vezet nyilvántartást.

 2.      Az adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató jogalapja:

·       a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

·       2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban „Infotv”) 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

·       az adatkezelés jogcíme: az érintett hozzájárulása a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.) 17/A § (5) bekezdése

·       a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

·       a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)

·       az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – („Ehtv”)

·       a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény („Fktv”), – az),

·       személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény („Szvtv”),

·       2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grtv”),

·       a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,

·       az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény („Art. tv.”)

·       az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

·       2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker tv”)

A Tájékoztatóban használt fogalmak:

·       Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

·       Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

·       Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DSS-minta, íriszkép) rögzítése.

·       Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

·       Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

·       Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

·       Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

·       Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

·       Cookie: olyan szövegfájl, amelyet az internetes böngészőprogramon keresztül a felkeresett honlap tárol le a számítógépünkön. Funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottabbá tegye a szörfölést, hiszen segítségével eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, jelszavainkat. A cookiek segítségükkel célzott/személyre szabott reklámkampányok is kivitelezhetők.

·       Érintettek köre: bámely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy, aki személyes adatait az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja, illetve akinek az adatait Adatkezelő rendelkezésére bocsájtják.

·       Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

·       Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

·       Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

·       Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 

·       Személyes adat: a GDPR értelmében „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

3.      Az adatkezelési alapelvek, adatkezelés jogalapja, időtartama, a kezelt adatok köre és célja

 

3.1.            Adatkezelési alapelvek

Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő alapelvek szerint jár el: jogszerűség, átláthatóság és tisztességes eljárás. Adatkezelő a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű ás jogszerű célból gyűjti és kezeli, az adattakarékosságot szem előtt tartva, azaz csak a szükséges, az adatkezelés célja szempontjából megfelelő és releváns adatokat gyűjti és kezeli. Pontosságra törekvés, bizalmas jelleg és integritás is az Adatkezelő adatkezelési alapelvei között szerepelnek. Naprakész, pontos személyes adatokat kezel, pontatlanság esetén mihamarabbi helyesbítésre kerül sor. A kezelt adatokat biztonságban tárolja, az alábbi 5. pontban leírtaknak megfelelően.

 

3.2.            Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja minden alábbi, a 3. pontban, illetve annak alpontjaiban felsorolt esetekben az Érintett hozzájárulása, hogy adatait Adatkezelő az érvényben levő jogszabályoknak megfelelően kezelje. Érintett az a természetes személy, aki személyes adatait az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja, illetve akinek az adatait Adatkezelő rendelkezésére bocsájtják. Adatkezelő az Érintett általa kezelt adatait nem hozza nyilvánosságra, kivétel a 4.3 pontban foglaltakat. Facebook csoport esetében az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás ráutaló magatartással.

Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni, Adatkezelő nem köteles ellenőrizni azok helyességét. A megadott adatok helyességéért és valódiságáért kizárólag az azokat megadó személy felel. Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Amennyiben az Érintett 16. életévét be nem töltött gyermek, akkor személyes adatainak kezelését csak akkor jogszerű és olyan mértékben gyakorolja Adatkezelő, ha a hozzájárulást az adatkezeléshez a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló felnőtt személy adta meg, illetve engedélyezte.

 

3.3.            Az adatkezelés időtartama:

Az Érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok esetében az adatkezelés időtartama az Érintett törlési kérelméig tart, illetve amikor azokra a létrejött szerződés és az abban meghatározott szolgáltatás teljesítése körében már nincsen szükség. Ez utóbbi esetben a Ptk. elévülésről szóló rendelkezései (6: 21 – 6: 25 §) és a Számviteli tv. 169. § (2) alapján az adatokat az utolsó szerződés keltétől számított 5 évig, a keletkező számlázással kapcsolatos, számviteli bizonylatokat és az azokat alátámasztó megrendeléseket, szerződéseket az utolsó szerződés keltétől számított 8 évig kezeli, tárolja Adatkezelő. Egyéb esetben az adatkezelés időtartama az elévülési idő eltelte. Az adatkezelés időtartamának lejártával Adatkezelő köteles törölni Érintett személyes adatait.

 

3.3.1.      Az Érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok esetében az adatkezelés időtartama az Érintett törlési kérelméig tart, illetve addig, amíg azokra a létrejött szerződés és az abban meghatározott szolgáltatás teljesítése körében még szükség van. Ez utóbbi esetben az adatkezelés időtartamának alapja a Ptk. elévülésről szóló rendelkezései (6: 21 – 6: 25 §) és a Számviteli tv. 169. § (2), melyek alapján Adatkezelő az adatokat az utolsó szerződés keltétől számított 5 évig, a keletkező számlázással kapcsolatos, számviteli bizonylatokat és az azokat alátámasztó megrendeléseket, szerződéseket az utolsó szerződés keltétől számított 8 évig kezeli, tárolja. Egyéb esetben az adatkezelés időtartama az elévülési idő eltelte. Nyereményjátékok esetében a nyereményjáték lebonyolítását követően az adatok törlésre kerülnek.

 

3.3.2.      Az Érintett adatait Adatkezelő a következő esetekben törli:

·       Az adatkezelés időtartamának lejártával Adatkezelő köteles törölni Érintett személyes adatait.

·       Amennyiben Érintett adatainak kezelése jogellenes

·       Érintett adatai kezelésének célja megszűnt.

·       Adatkezelő az Érintett kérésére törli annak adatait, ez alól kivétel az alább található 6.2.3 pontban említett esetek. Amennyiben a törlés sértené az Érintett jogait, az Adatkezelő törlés helyett zárolja az Érintett személyes adatait. Ezeket az adatok törlését kizáró adatkezelési cél fennállásáig kezelheti.

 

3.4.            A kezelt adatok köre:

Adatkezelő kizárólag az alábbiakban felsorolt adatokat kezeli, minden esetben az adatkezelés céljának arányában, a tevékenység, szolgáltatás céljából legszükségesebbeket gyűjti be és kezeli:

Érintett vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, lakcíme, telefonszáma, adószáma, születési neve és dátuma, édesanyja neve, legmagasabb iskolai végzettsége, Skype-neve, képmása fotón vagy videofelvételen, bankkártya száma, bankszámla száma, az Érintett által igénybe venni kívánt szolgáltatás időpontja és megnevezése, illetve megvásárolt termék megnevezése. Az Adatkezelő honlapjain tett látogatása során az Érintett látogatásának dátuma, időpontja, az Érintett IP címe, domain neve és az elért tartalom címe is kezelt adat lehet.

 

3.5.            Az adatkezelés céljai:

3.5.1.      Az Érintett személyről készült fényképek, hang- és videofelvételek készítése, ezek az Adatkezelő honlapjain, közösségi média felületein és promóciós kiadványokon való felhasználása marketing tevékenység céljából.

3.5.2.      Az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelekkel kötött szerződés megkötésekor a cél az Érintett személy azonosítása, vele történő kapcsolattartás, a szerződés alapján fennálló és abból eredő kötelezettségek teljesítése, jogok gyakorlása, panaszkezelés és az Adatkezelő érdekeinek érvényesítése, visszaélések megelőzése és kivizsgálásának esete.

3.5.3.      Érintett nyereményjátékban való részvétele.

3.5.4.      Hírlevelek, ajánlatok küldése

3.5.5.      Kuponok, ajándékutalványok kiállításához szükséges adatok kezelése

3.5.6.      Az Adatkezelő honlapjai igénybe veszik a Google Analytics webanalitikai szolgáltatásait, melynek segítségével statisztika készül Adatkezelő számára. Ezek a cookie-k a Google statisztikai rendszeréhez csatlakoznak és csak anonim látogatói adatokat gyűjtenek, a látogatók egyike sem beazonosítható ezekkel. (https://www.google.com/analytics/hu-HU/ , cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

3.5.7.      Cookie-k, azaz sütik használata az Adatkezelő honlapjain (https://www.angolnyelvsikeresen.hu/ és https://www.facebook.com/kovacsbeata
A cookie-kat az Érintett, honlaplátogató böngészője küldi el az Adatkezelő honlapjairól. Ennek célja az Adatkezelő honlapjának egyszerűbb, praktikusabb, személyre szabottabb használata és néhány statisztikai adat begyűjtése. Az internetes böngészők többsége automatikusan elfogadja ezeket a cookie-kat, de az Érintett felhasználónak lehetősége van a cookie-k elfogadására, visszautasítására, törlésére vagy tiltására az Érintett saját számítógépén, telefonján. Adatkezelő személyes adatok gyűjtésére nem használja ezeket a cookie-kat, személyhez nem köthető statisztikai adatokat viszont gyűjthet.

3.5.7.1.            Feltétlenül szükséges cookie-k, melyek nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működése érdekében. Amennyiben ezeket az Érintett nem fogadja el, nem biztosítható a weboldal elvárt működése és a keresett információ megtalálása. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek se személyes se marketing célra használatos adatokat.

3.5.7.2.            Funkcionális cookie-k, melyek az Érintett felhasználó igényeire szabják a weboldalt, például elmentik a korábbi betűméret beállításokat, nem kell begépelni újból korábban bevitt adatokat.

3.5.7.3.            Célzott cookie-k: a weboldalon megjelenő hirdetéseket az Érintett látogató érdeklődési köréhez szabják.

3.5.7.4.            Harmadik személy által biztosított cookie-k, például közösségi oldalak, melyek lehetővé teszi a weboldal tartalmának megosztását, kedvelését és arra is felhasználhatóak, hogy az Érintett honlap látogató számára más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsenek meg.
Facebook oldal és Facebook csoport esetében az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás ráutaló magatartással. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy nincs ráhatása a Facebook Inc. által üzemeltetett, és az Adatkezelő által a www.facebook.com/oktogonstudio alatt létrehozott aloldal adatkezelésére, az oldalon keresztül küldött üzenetek tárolásán, törlésén kívül. Az érintettek adatainak kezeléséről a Facebook Inc. következő címen elérhető tájékoztatójában kaphatnak részletes tájékoztatást: https://www.facebook.com/privacy/explanation https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

Amennyiben az Érintett korlátozni vagy törölni szeretné a vele kapcsolatos adatokat, úgy ezen igényét kizárólag a Facebook Inc. tudja teljesíteni, így kérjük, hogy a szolgáltatóval lépjen kapcsolatba. A Facebook oldal által működtetett sütik egy része akkor is települ a felhasználó gépére, ha az érintett nem rendelkezik Facebook-regisztrációval, de megnyit Facebook-oldalon található tartalmat (pl. keresőoldalak találati eredményeként).

Az adatközlés hiányának/megtiltásának esetleges következménye: Adatkezelő Facebook-oldalán megosztott tartalmak megismerésének ellehetetlenülése.

 

4.      Az Érintett adatainak továbbítása Adatkezelő által

4.1.            Adatkezelő csak olyan adatokat kezel, melyek az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenek és a cél elérésére alkalmasak. Adatkezelő ezeket az adatokat kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, azokat harmadik országba nem továbbítja.

4.2.            Adatkezelő az e-mail címet, lakcímet kéretlen reklámlevelek küldésére nem használja. Az adatkezelés során nem történik automatikus döntéshozatal, sem profilalkotás.

4.3.            A személyes adatokat Adatkezelő nem értékesíti, arra jogosulatlan harmadik fél részére nem adja át, kivéve, ha törvény kötelezi rá. Bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén Adatkezelő harmadik személy számára hozzáférhetővé teheti az érintett felhasználó adatait. Az Adatkezelő, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

4.4.            Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személy felé továbbítja az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.
Ha az Adatkezelést az Adatkezelő nevében más végzi el, az Adatkezelő kizárólag olyan Adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az Adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az Érintett jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
Az adattovábbítás jogalapja minden alábbi esetben az Érintett hozzájárulása.

4.4.1.      Az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozók adatai:

·       Tárhelyszolgáltató: Név: Rackforest Kft, Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001. Telefon: +36703624785. E-mail: info@rackforest.hu

·       Hírlevél küldés céljából az adatokat az adatfeldolgozó felé továbbítjuk, aki a hírlevél küldés technikai megvalósításáért felel. A továbbított adatok a feliratkozó önkéntes törlési kérelme alapján törlésre kerülnek. Név: Rocket Science Group. Cím: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 Brand: MailChimp  (https://mailchimp.com/legal/)

·       Az Érintett adatait az Adatkezelő továbbítja annak a könyvelőirodának is, mely az Adatkezelő egyéni vállalkozásának könyvelését végzi ( E-Counting & Consulting Bt. 1143. Budapest, Semsey Andor u. 9 fszt/3 Tel.: 221-8669).

·       Amennyiben Érintett online bankkártyás fizetési módot vesz igénybe az Adatkezelő honlapján (www.angolnyelvsikeresen.hu), akkor az Érintett adatait a Barion Payment Zrt is kezelni fogja annak adatvédelmi tájékoztatójában leírtak szerint: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Barion Payment Zrt Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5., Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552, Adószám: 25353192-2-43. Az adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5. E-mail: adatvedelem@barion.com, telefonszám: +36 1 464 70 99

·       OTP Bank Nyrt., székhelye: 1051. Budapest, Nádor utca 16. Postacíme: OTP Bank Nyrt. Központi Ügyfélkapcsolati Főosztály, 1876 Budapest E-mail címe: informacio@otpbank.hu Telefonszáma: (+36 1/20/30/70) 3 666 666 Honlap: www.otpbank.hu. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége, postán: 1131. Budapest, Babér u. 9, e-mail-ben: adatvedelem@otpbank.hu

·       Adatkezelő számláit egyrészt a www.szamlazz.hu oldalon keresztül állítja ki. Ezen szolgáltató adatai a következők. Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.,képviselő neve: Ángyán Balázs ügyvezető, Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Adószám: 13421739-2-41, e-mail: info@szamlazz.hu, adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@kboss.hu

·       Adatkezelő számláit a www.billingo.hu oldalon keresztül is kiállítja. Ezen szolgáltató adatai a következők. Név: Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet. Cégjegyzékszám: 01-10-140802. Adószám: 27926309-2-41. Web: www.billingo.hu. Email: hello@billingo.hu. Képviselő: Sárospataki Albert vezérigazgató

·       NAV: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. – Telefon: +36 (1) 428-5100 – Fax:+36 (1) 428-5509 

·       Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Cím: 1139 Budapest, Váci út 73/A
web: 
http://www.neak.gov.hu, Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
Email cím: 
adatvedelem@neak.gov.hu, Tel.: +36-1-298-2423, Adatkezelési tájékoztatójuk: http://www.neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku_adatok/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/adatvedelem/adatkezelesi_tajekoztato

·       Bejelentésköteles képzések esetén Szolgáltató az Érintett adatait felviszi a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe. Ezeket az adatokat a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kezeli. Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.

5.      Az adatok tárolásának módja

Adatkezelő az általa kezelt adatokat papír vagy elektronikus formában biztonságban tárolja a törvényben előírtaknak megfelelően. A papíron tárolt adatokat Adatkezelő a székhelyén biztonságban őrzi, kivéve az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatokat, melyeket az adatfeldolgozó tárol.

Adatkezelő vállalja, hogy megfelelő szintű biztonsági informatikai rendszert használ, mely biztosítja a tárolt adatok védelmét, hogy azokhoz jogosulatlanul ne férjen hozzá senki, az Érintett adataiban ne tudjon változtatni, továbbítani, illetve megsemmisíteni azokat. Adatkezelő az Érintett adatainak védelmére megfelelő informatikai védelmi eljárásokat alkalmaz, melyek meggátolják, hogy illetéktelenek (vírusok, kémprogramok) hozzáférjenek az Érintett kezelt adataihoz.

 

6.      Felhasználói jogok és jogorvoslati lehetőségek

6.1.            Az Érintett tájékoztatási és hozzáféréshez való jogairól. Az Érintett jogosult személyes adatainak kezelését kérni az Adatkezelőtől, kérhet azokról tájékoztatást, kérheti azok módosítását, kiegészítését, visszavonását vagy végleges törlését, illetve azok korlátozását. Az Érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat nyomtatott formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt Adatkezelő megakadályozná.
Adatkezelő tájékoztatást nyújt Érintettnek arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben igen, akkor az Érintett jogosult hozzáférni saját személyes adataihoz, az adatok kezelésének céljához, időtartamához, kategóriájához, eredetéhez, továbbá ahhoz, hogy mely személyek számára lettek vagy lesznek továbbítva azok és milyen jogalapon.
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Adatkezelő tiltakozás esetén Érintett személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

6.2.            Érintett tájékoztatási vagy hozzáférési kérelmét megteheti postai úton az Adatkezelő székhelyére küldött levélben vagy elektronikusan is az info@angolnyelvsikeresen.hu e-mail címre küldött e-mail-ben. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

6.2.1.      Az adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított 3 napon belül az érintett által kért változtatásoknak eleget tesz, azaz módosítja, kiegészíti vagy törli a kért adatokat és erről az érintettet legfeljebb 30 napon belül írásban értesíti.

6.2.2.      Adatkezelő megtagadhatja az Érintett törlés iránti kérelmét bizonyos jogszabályok által kötelezően előírt adatkezelések esetében (pl számviteli szabályozás). Ilyen esetekben Adatkezelő az érintett adatait a jogszabályban kötelezően előírt időtartamig megőrzi. Továbbá, ha Adatkezelő hivatalos megkeresést kap arra jogosult hatóságoktól, úgy átadja nekik az Érintett azon meghatározott személyes adatait, melyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt feladat teljesítéséhez.

6.3.            Amennyiben Adatkezelő az Érintett személyes adataiban kért módosításnak vagy törlésnek nem tesz eleget, arról a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja Érintettet. A tájékoztatásban megindokolja az elutasítást és Érintettet tájékoztatja a további 9.5 pontban megnevezett jogorvoslati lehetőségeiről.

6.4.            Amennyiben Adatkezelő az Érintett személyes adatait jogosulatlanul kezeli, nem tartja be a törvényes előírásokat, akkor az Érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:
http://naih.hu
Az Érintett illetékes bírósághoz is fordulhat jogainak megsértése esetén.

 

 

7.      Szerzői jogok

A www.angolnyelvsikeresen.hu honlap és annak aloldalain található összes tartalmi eleme, szöveges tartalmak, blogbejegyzések, fényképek, videók, oktatóanyagok szerzői jogi védelem alatt állnak (lásd a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényt).

Tilos a honlap tartalmának egészét vagy részeit felhasználni, idézni, másolni a honlap tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye, hozzájárulása nélkül. A jogosulatlan felhasználás, a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos jogsértés, büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Amennyiben jogosulatlan felhasználás, jogsértő cselekmény következik be, a honlap tulajdonosa erkölcsi és/vagy anyagi kárának megtérítését fogja követelni.

Jelen tájékoztató hatályos: 2021. augusztus 26-tól visszavonásig.